1-876-965-0635 876-965-3000  876-564-3000  stay@jakeshotel.com

Alexandra-H-Seidenstein-NYU-Jakes